هندریل شیشه ای فیکس پوینت - پروژه رویان fixed point glass handrail

هندریل شیشه ای فیکس پوینت - پروژه رویان fixed point glass handrail

کارفرما: آقای پیرحیاتی

اجرا: آقای مهندس مرتضی اسکندری

پروژه : رویان

سال اجرا : 1403