هندریل شیشه ای با سیستم فیکس پوینت handrail glass

هندریل شیشه ای با سیستم فیکس پوینت handrail glass

معمار: آقای مهندس همتی

مدیر اجرا: آقای مهندس صدیق

کارفرما: آقای بهبهانی

پروژه : باغ فرشتگان ، لواسان

سال اجرا : 1402