هندریل و جان پناه شیشه ای

هندریل و جان پناه شیشه ای

نوع : هندریل و جان پناه شیشه ای

کارفرما : آقای علی اقتطاف

تیم طراحی : مهندس کتابفروش، مهندس کرمی

اجرای پله : المان استپ

پروژه : میگون

سال اجرا : 1402

 

ویدیو پروژه